» Regulaminy

REGULAMINY

Regulamin Niepublicznego Żłobka "Bayerek" w Toruniu

REGULAMIN ŻŁOBKA „BAYEREK”
Obowiązuje od 01.01.2024 r.

Szanowni Państwo,

organ prowadzący żłobek „Bayerek” w Toruniu zdecydował o wprowadzeniu niniejszego regulaminu
zwanego dalej „Regulaminem” celem kompleksowego usystematyzowania warunków wykonania
umowy o świadczenie opieki żłobkowej oraz zasad świadczenia przedmiotowej opieki na dziećmi
zapisanymi do żłobka.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
CZĘŚĆ I
I. SŁOWNICZEK
1. Organ Prowadzący – ATM Business Group Sp z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, adres ul. Chełmińska
206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000319918, posiadającą numer NIP 8762404817 oraz numer REGON:340546543, o kapitale
zakładowym 50 000 złotych.
2. Żłobek – Niepubliczny Żłobek „Bayerek” prowadzony przez Organ Prowadzący w Toruniu.
3. Opiekun – nie pozbawiony praw rodzicielskich rodzic lub prawny opiekun dziecka.
4. Dziecko – dziecko w wieku od 20 tygodni do lat 3 zapisane do Żłobka przez Opiekuna, nad którym
Organ prowadzący świadczy usługę opieki w ramach Żłobka.
5. Umowa – zawarta przez Organ Prowadzący oraz Opiekuna umowa sprawowania funkcji
opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej nad Dzieckiem.
6. Czesne – wartość miesięcznych zobowiązań Opiekuna na rzecz Organu Prowadzącego z tytułu
świadczenia usług opieki nad Dzieckiem sprawowanej w ramach Żłobka w Pełnym Wymiarze
Godzin, z wyjątkiem opłat dodatkowych wyszczególnionych w Umowie lub Regulaminie.
7. Karnet – wartość miesięcznych zobowiązań Opiekuna na rzecz Organu Prowadzącego z tytułu
świadczenia usług opieki nad Dzieckiem sprawowanej w ramach Żłobka w ramach umowy
obejmującej ograniczony i indywidualnie ustalany zakres godzinowy opieki nad Dzieckiem.
8. Zajęcia dodatkowe – wszelkie organizowane przez Organ Prowadzący zajęcia indywidualne
Dziecka a także zajęcia grupowe nie wymienione w treści Umowy.
9. Godziny Otwarcia – godziny pracy Żłobka i sprawowanej opieki nad dziećmi, które przypadają w
wymiarze od 6:30 do 17:00.
10. Pełny Wymiar Godzin – świadczenie opieki nad Dzieckiem od otwarcia do zamknięcia Żłobka.
11. Dni Pracy – Żłobek w okresie od września danego roku do czerwca roku następnego jest czynny od
poniedziałku do piątku. Żłobek jest nieczynny lub pozostaje czynny na zasadach tzw. Dyżuru, w
dniach ustawowo wolnych od pracy, jak również w dniach i terminach wskazanych w załączniku nr
1 do Regulaminu.
12. Dyżur – Ustalany w każdym roku szkolnym (od lipca do sierpnia) okres, w którym Żłobek sprawuje
wyłącznie funkcje opiekuńczo-wychowawczą. W trakcie sprawowania przez Żłobek Dyżuru, dla
dzieci uczęszczających do Żłobka zajęcia mogą być prowadzone w systemie międzyoddziałowym.
W okresie pełnienia Dyżuru Żłobek zapewnia skład liczebny personelu dostosowany do ilości
obecnych w Żłobku dzieci.
13. Siła wyższa – wyłącznie stan, w którym nie jest możliwe świadczenie usług przez Żłobek w związku
z występującymi: powodziami, pożarami, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, stanem wojny,
wyjątkowym, klęski żywiołowej, zagrożenia epidemiologicznego, epidemii, ograniczenia
związanego z kwarantanną, rewolucje, zamieszki, nakazy lub zakazy organów administracji
publicznej wyłączających możliwość świadczenia usług przez Żłobek.
II. PRZEKAZANIE OPIEKI I ODBIÓR DZIECKA
1. Opiekun zobowiązany jest przyprowadzać do Żłobka Dziecko zdrowe. Żłobek uprawniony jest do
odmowy przyjęcia Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę. W sytuacji odmowy przyjęcia
Dziecka z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym Opiekunowi nie przysługuje prawo
pomniejszenia Czesnego w jakiejkolwiek wysokości.
2. Opiekun oddając Dziecko pod opiekę Żłobka zobowiązany jest dostarczyć ubranka na zmianę
(piżama, rajstopy, bluzki, spodnie, papcie).
3. Rodzice przyprowadzają Dziecko do szatni, przebierają i przekazują Dziecko pracownikowi Żłobka
pełniącemu dyżur w holu Żłobka.
4. Przed oddaniem Dziecka pod opiekę Żłobka Opiekun przekazuje w wypełnionej przez niego
ankiecie wszystkie dotyczące Dziecka informacje mogące wpływać na jego bezpieczeństwo, w
szczególności informacje o:
a) uczuleniach, chorobach przewlekłych, upośledzeniach ruchu lub zmysłów,
b) preferencjach Dziecka oraz rzeczach wywołujących u niego szczególny niepokój,
c) zachowaniach Dziecka wymagających szczególnej uwagi opiekunów dziecięcych.
5. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Opiekunowie, dorosłe osoby trzecie wskazane przez
Opiekunów pod warunkiem wskazania ww. osób przez Opiekunów w formie pisemnego
upoważnienia do odbioru Dziecka. Upoważnienie musi zostać złożone osobiście przez Opiekuna.
6. Pracownik pełniący dyżur w holu Żłobka uprawniony jest do wylegitymowania osoby dokonującej
odbioru Dziecka. W przypadku wystąpienia niezgodności danych z danymi znajdującymi się w
wykazie, nauczyciel powiadamia Opiekuna i dyrektora placówki oraz nie wydaje Dziecka, aż do
wyjaśnienia sprawy.
7. Dziecko nie będzie wydawane osobom co do których zachodzi podejrzenie pozostawania w stanie
nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji wyłączających lub
ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem.
W sytuacji stawienia się po odbiór Dziecka przez Opiekuna wykazującego przesłanki stanów
wymienionych w zdaniu poprzedzającym, Żłobek upoważniony będzie do powtrzymania się
wydania Dziecka i według wyboru Opiekuna zawiadomienia innych osób upoważnionych do
odbioru Dziecka lub Policji celem sprawdzenia stanu Opiekuna.
8. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej Dziecka, dyrektor Żłobka i Policja podejmują decyzję
o dalszym postępowaniu w sprawie. Po zdarzeniu dyrektor Żłobka przeprowadza rozmowę z
rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad
określonych w Procedurach bezpieczeństwa Dziecka w Żłobku. Po zakończeniu działań
interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i
przekazuje ją dyrektorowi placówki. Jeśli w/w sytuacja powtarza się, dyrektor zobowiązany jest
powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych
działaniach.
9. W przypadku stwierdzenia istotnych spraw wymagających konsultacji z Opiekunem, co do zasady
sprawy te będą podlegały konsultacji z Opiekunem z chwilą odbioru Dziecka z poszanowaniem
prawa do prywatności. W przypadku spraw wymagających natychmiastowej konsultacji, opiekunki
sprawujące opiekę nad Dzieckiem kontaktują się z Opiekunem telefonicznie.
10. Niezależnie od sytuacji rodzinnej Opiekuna, nauczyciel wydaje Dziecko każdemu z
rodziców/opiekunów prawnych, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie/prawo opieki, o ile
postanowienie sądu nie stanowi inaczej. Jeśli do Żłobka zostanie dostarczone postanowienie sądu
o sposobie sprawowania przez rodziców/opiekunów prawnych opieki nad dzieckiem, nauczyciel
postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
11. O każdej próbie odebrania Dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru,
nauczyciel powiadamia dyrektora Żłobka i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad Dzieckiem.
W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, a mimo to na terenie Żłobka
dochodzi między nimi do sporów o odbiór Dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie Dziecka,
itp. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia Policję.
III. ORGANIZACJA DNIA
1. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną z uwzględnieniem rozwoju
psychomotorycznego dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
2. Żłobek organizuje zajęcia dodatkowe: zajęcia ruchowe, zajęcia rozwijające jak i konsultacje
logopedyczne oraz psychologiczne, które realizowane są w ramach Czesnego uiszczanego przez
Opiekuna , natomiast indywidualne zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla Dziecka płatne są
dodatkowo na zasadach określonych przez Strony odrębną umową.
3. Dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin dziennie (pełny wymiar godzin).
4. W przypadku gdy Opiekun nie dokona odbioru Dziecka do godziny 17.30 przy jednoczesnym braku
kontaktu Opiekuna z osobami upoważnionymi, skutkować będzie powiadomieniem właściwych
organów policji co Opiekun rozumie i akceptuje. W takiej sytuacji Żłobek uprawniony jest także do
podjęcia dalszych działań określonych w CZĘŚĆ II, UST. 8 POWYŻEJ.
5. Organizację zajęć i rytmu dnia dla grup określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu dostosowywane
są do zmieniających się potrzeb dzieci.
6. Ramowy Plan Dnia obejmuje czas na odpoczynek, przy czym niemowlęta odpoczywają według
własnego harmonogramu w wydzielonej do tego celu przestrzeni.
7. Każde Dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku (leżak, łóżeczko).
8. Pranie pościeli następuje w ramach działalności organizacyjnej Żłobka i na jego koszt.
IV. ŻYWIENIE
1. W trakcie pobytu w Żłobku Dziecko korzysta wyłącznie z posiłku oraz napojów oferowanych w
Żłobku. Zakazane jest przyprowadzanie Dziecka zarówno z posiłkiem/napojem przygotowanym do
późniejszego podania jak również z posiłkiem/napojem spożywanym przez Dziecko w momencie
przyprowadzenia.
2. Szczegóły dotyczące posiłków podlegają uprzedniemu omówieniu z Opiekunem Dziecka, aby
uwzględnić jego ewentualne indywidualne potrzeby (specjalne potrzeby żywieniowe :alergie
pokarmowe, specjalistyczne mieszanki mleczne).
3. Każdego dnia Dziecko uprawnione do pobytu w Żłobku w Pełnym Wymiarze Godzin otrzymuje
niezbędne napoje oraz 4 posiłki:
a) 1 i 2 śniadanie,
b) obiad,
c) podwieczorek.
4. Dziecko spożywa posiłki w salach lub w stołówce (starsze grupy), przy czym grupa niemowląt
spożywa posiłki według indywidualnych potrzeb.
CZĘŚĆ II
I. OPŁATY I PŁATNOŚCI
1. Opłata za Czesne wynosi 2020,00 PLN za miesiąc.
2. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia świadczeń
opieki nad Dzieckiem w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, Opiekun zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty za Czesne w wysokości proporcjonalnej do okresu świadczenia usług.
3. Opłata za Karnet wynosi 450 zł za 20 godzin obecności dziecka w placówce oraz 700 zł za 40 godzin
obecności dziecka w placówce. Ważność karnetu wynosi 30 dni od dnia jego zakupu. Żłobek
świadczy usługę w w/w formie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc. Pierwszeństwo w
świadczeniu usług mają rodzice dzieci uczęszczających do żłobka na podstawie umowy.
3a. Karnet zgodnie z definicją zawartą w słowniczku, nie upoważnia Organu Prowadzącego do
zgłoszenia dziecka na portalu empatia.gov.pl, tym samym Żłobek nie otrzymuje środków w
ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.
4. Opłata za Czesne oraz opłata za Karnet obejmuje zobowiązania z tytułu zapewnionego Dziecku
wyżywienia.
5. Nieodebranie Dziecka w Godzinach Otwarcia Żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w
wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad Dzieckiem poza Godzinami Otwarcia.
Opiekun zobligowany jest do zapłaty opłaty, o której mowa w zd. 1 najpóźniej wraz z zapłatą
Czesnego za kolejny miesiąc korzystania z usług.
6. Organ Prowadzący nie pobiera opłat za okres, w którym Żłobek pozostaje nieczynny zgodnie z
załącznikiem nr 1, przy czym w miesiącu, w którym występuje przerwa wakacyjna Opiekun
zobowiązany jest do zapłaty Czesnego w wysokości 1600 PLN.
7. W przypadku wystąpienia opóźnienia płatności jakichkolwiek świadczeń Opiekuna na rzecz Organu
Prowadzącego wynoszącego co najmniej 5 dni, Organ Prowadzący uprawniony będzie do
skierowania do Opiekuna wezwania do zapłaty w dodatkowo wyznaczonym 7 dniowym terminie
oraz naliczenia opłaty z tytułu skierowanego wezwania w wysokości 50 PLN.
8. Brak dokonania przez Opiekuna płatności w terminie wskazanym w skierowanym przez Organ
Prowadzący wezwaniu do zapłaty uprawnia Organ Prowadzący do wypowiedzenia Umowy w
trybie natychmiastowym oraz skreślenia Dziecka z listy dzieci uczęszczających do Żłobka.
9. Zwrot wymienionych w niniejszym ustępie opłat przysługuje Opiekunowi pod warunkiem złożenia
przez niego wniosku o zwrot na aktualnie obowiązującym formularzu w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu za który opłaty podlegające zwrotowi były należne. Wniosek
o zwrot Opiekun złożyć może w sekretariacie osobiście lub kierując go na adres poczty
elektronicznej sekretariat@zlobkiprzedszkola.pl
10. Wniosek o zwrot stawki żywieniowej musi zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko Dziecka,
b) wskazane dni za które Opiekun wnioskuje o zwrot,
c) podany nr konta bankowego oraz dane właściciela rachunku,
d) czytelnie podpisany wniosek, w przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną przesłanie
wniosku z adresu zgłoszonego jako kontaktowy w ankiecie która jest integralną częścią
Umowy.
11. Opiekunom, których saldo rozliczeń wskazuje zaległości, nie dokonuje się zwrotu do czasu
uregulowania zobowiązań.
II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Opiekun zobowiązuje się do zapłaty Czesnego do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry w sposób
określony poniżej.
2. Wpłaty z tytułu Czesnego oraz za zajęcia i usługi dodatkowe w tym zakup karnetu dokonywane
będą wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy Organu Prowadzącego prowadzony przez
bank: PKO BP S.A. Oddział Grudziądz, nr rachunku: 64 1020 5040 0000 6102 0225 8481,wpisując
w tytule przelewu nr Umowy lub zakup karnetu , imię i nazwisko dziecka
3. W przypadku nieterminowych wpłat, Organ Prowadzący będzie naliczać odsetki ustawowe za
opóźnienie w maksymalnej prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za
opóźnienie).
4. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiekolwiek przyczyny nie zwalnia
Opiekuna od obowiązku opłat z tytułu Czesnego, z zastrzeżeniem III. pkt. 1-6 Regulaminu.
III. ZWROT OPŁAT
1. W przypadku nieobecności Dziecka, zgłoszonej zgodnie z punktem poniższym Opiekun ma prawo
żądania zwrotu stawki żywieniowej w wysokości 9 PLN (słownie: dziewięć złotych) za każdy dzień
prawidłowo zgłoszonej nieobecności. Powyższy zapis dotyczy wyłącznie rodziców dzieci
uczęszczających do Żłobka w ramach umowy.
2. Warunkiem odliczenia stawki żywieniowej jest zgłoszenie nieobecności Dziecka z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego
nieobecność za pośrednictwem serwisu internetowego (Strony uznają taki sposób powiadamiania
za wiążący dla przyjmowania skuteczności zawiadomienia).
3. W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 15:00 danego dnia zwrot naliczony może zostać
jedynie od drugiego dnia po dniu zgłoszenia nieobecności Dziecka. W przypadku zgłoszenia
nieobecności w okresie od piątku od godz. 15.00 do niedzieli odpis będzie naliczany od wtorku.
4. W przypadku przedłużania się nieobecności Dziecka ponad czas wskazany przez Opiekuna, Opiekun
zobowiązany jest zgłosić fakt dalszej nieobecności w Żłobku z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem przed upływem terminu wskazanej przez rodziców uprzednio nieobecności
zgodnie z postanowieniami pkt 2-3.
5. W przypadku niedotrzymania rygorów pkt 4 za każdy dzień niezgłoszonej nieobecności Dziecka
pobierane będą opłaty w pełnej wysokości.
6. W przypadku zamknięcia Żłobka z przyczyn leżących po stronie Organu Prowadzącego w okresie,
w którym Żłobek zgodnie z zawartą Umową oraz Regulaminem winien świadczyć usługi,
Opiekunowi przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionych opłat za dany okres proporcjonalnie
do liczby dni niemożliwości uczestniczenia Dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej w
danym okresie.
7. W przypadku niemożliwości świadczenia usług przez Żłobek z powodu wystąpienia Siły Wyższej
Opiekun uprawniony jest do żądania zwrotu połowy wniesionych opłat za dany okres rozliczeniowy
proporcjonalnie za czas trwania Siły Wyższej.
8. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego
rachunek bankowy.
IV. RABAT LOJALNOŚCIOWY
1. W ramach świadczonych usług, Organ Prowadzący umożliwia Opiekunowi otrzymanie rabatu w
cenie Czesnego, w przypadku, gdy po ukończeniu przez Dziecko 3 roku życia i zakończeniu
uczęszczania do Żłobka, Dziecko zostanie zapisane do jednego z przedszkoli wymienionych poniżej
i będzie realizowało naukę w przedszkolu przez okres kolejnych co najmniej 24 miesięcy (dalej:
„Rabat Lojalnościowy”).
2. Rabat Lojalnościowy nie przysługuje w stosunku do Umów objętych dofinansowaniem ze
środków Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych. W przypadku gdy przed
objęciem Umowy dofinansowaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Opiekun
korzystał z Rabatu Lojalnościowego, postanowienia niniejszego ustępu IV. stosuje się
odpowiednio do Rabatu Lojalnościowego już przyznanego a jego rozliczenie następuje w trybie
przewidzianym w ust. IV pkt 8-10.
3. Rabat Lojalnościowy przysługuje Opiekunowi w przypadku złożenia przez niego oświadczenia o
chęci skorzystania z Rabatu Lojalnościowego i zapisania Dziecka do jednego z przedszkoli
prowadzonych przez:
a) Nowoczesna Edukacja Rubinkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu adres ul. Szosa Lubicka 158,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0001059825,
b) Nowoczesna Edukacja Toruń Koniuchy Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Toruniu, adres ul.
Spółdzielcza 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0001061611.
4. Kwota przyznanego Rabatu Lojalnościowego wynosi 350 PLN miesięcznie.
5. Opiekun rozumie i akceptuje fakt, że Rabat Lojalnościowy zostaje przyznany w związku ze złożoną
przez niego deklaracją o kontynuacji przez Dziecko nauki przedszkolnej w przedszkolu określonym
zgodnie z pkt 3 powyżej.
6. Składając oświadczenie o woli skorzystania z Rabatu Lojalnościowego, Opiekun wskazuje
przedszkole, w którym Dziecko kontynuowało będzie naukę przedszkolną po zakończeniu 36
miesiąca życia, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpis Dziecka na listę dzieci
uczęszczających do wskazanego przez niego przedszkola.
7. Skutek wpisania Dziecka na listę, o której mowa w pkt 6 pozostaje ważny niezależnie od
ewentualnego rozwiązania Umowy przed ukończeniem przez Dziecko 36 miesiąca życia, chyba że
Opiekun wprost postanowi inaczej.
8. W przypadku gdy po zakończeniu okresu nauki Żłobkowej, Opiekun wbrew wcześniejszemu
oświadczeniu nie dokona zapisu Dziecka do przedszkola prowadzonego przez jeden z podmiotów
wskazanych w pkt 3 lub Dziecko będzie uczęszczało do takiego przedszkola przez okres krótszy niż
24 miesiące, wówczas Organ Prowadzący uprawniony będzie do obciążenia Opiekuna karą
umowną.
9. Kara umowna obciążająca Opiekuna obliczona zostaje poprzez podzielenie sumy przyznanego
Rabatu Lojalnościowego na 24 równe części („Rabat Jednostkowy”) a następnie pomnożenie
kwoty Rabatu Jednostkowego razy ilość miesięcy poniżej okresu wskazanego w pkt 1.
10. Kara umowna staje się wymagalna w terminie 14 dni od ukończenia przez Dziecko 36 miesięcy (w
przypadku nie zawarcia do tego terminu Umowy o świadczenie opieki przedszkolnej nad
Dzieckiem) lub w terminie 14 dni od zakończenia przez Dziecko nauki przedszkolnej poniżej
minimalnego okresu określonego w pkt 1.
Przykłady reprezentatywne:
PRZYKŁAD 1:
Dziecko zapisane do Żłobka w wieku 18 miesięcy kontynuuje naukę Żłobkową przez kolejne 18 miesięcy
w Ramach Rabatu Lojalnościowego.
Po zakończeniu okresu nauki Żłobkowej:
a) Opiekun nie zapisał Dziecka do przedszkola:
18 x 350 = 6,300 PLN – kara umowna
b) Opiekun zapisał Dziecko do przedszkola, ale Dziecko kontynuowało naukę przedszkolną przez
okres 18 miesięcy:
18 x 350 = 6,300 – wartość przyznanego Rabatu Lojalnościowego
6,300/ 24 = 262,50 PLN – wartość Rabatu Jednostkowego
24 – 18 = 6 – ilość niewykorzystanego okresu nauki przedszkolnej
262,50 x 6 = 1.575 PLN – wartość kary umownej
PRZYKŁAD 2:
Dziecko zapisane do Żłobka w wieku 18 miesięcy kontynuuje naukę Żłobkową przez kolejne 3 miesiące
w Ramach Rabatu Lojalnościowego.
Po zakończeniu okresu nauki Żłobkowej:
c) Opiekun nie zapisał Dziecka do przedszkola:
3 x 350 = 1050 PLN – kara umowna
d) Opiekun zapisał Dziecko do przedszkola, ale Dziecko kontynuowało naukę przedszkolną przez
okres 12 miesięcy:
3 x 350 = 1050 – wartość przyznanego Rabatu Lojalnościowego
1050 / 24 = 43,75 PLN – wartość Rabatu Jednostkowego
24 – 12 = 12 – ilość niewykorzystanego okresu nauki przedszkolnej
43,75 x 12 = 525 PLN – wartość kary umownej
V. MONITORING
1. Organ Prowadzący zapewnia monitoring w pomieszczeniu, w którym świadczone są usługi będące
przedmiotem Umowy, z wyłączeniem karnetu.
2. Na system monitoringu, w zakresie umożliwiającym Opiekunowi dostęp do niego, składają się;
system kamer zamontowany w pomieszczeniu, w którym świadczone są usługi będące
przedmiotem Umowy oraz oprogramowanie platformy internetowej.
3. Udostępnieniu z systemu kamer podlega wyłącznie obraz.
4. Opiekun z chwilą zawarcia Umowy uzyskuje dostęp do obrazu rejestrowanego przez system kamer
przesyłanego za pośrednictwem oprogramowania Platformy
5. Organ Prowadzący przydziela Opiekunowi unikalny login użytkowania i hasło dostępu,
umożliwiające logowanie do oprogramowania Platformy.
6. Zabronione jest przekazywanie loginu lub hasła osobom trzecim. Opiekun zobligowany jest do
zachowania hasła w tajemnicy. W przypadku utraty loginu lub hasła Opiekun zobligowany jest
do niezwłocznego zawiadomienia Organu Prowadzącego celem podjęcia działań
minimalizujących ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemu monitoringu osób trzecich oraz
wydania nowego loginu lub hasła. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u
osób trzecich wskutek udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim.
7. Dostęp do obrazu z monitoringu za pośrednictwem Platformy dostępny jest w dniach i godzinach,
w których świadczone są usługi opieki.
8. Organ Prowadzący oświadcza, że dla prawidłowego korzystania z oprogramowania Platformy
urządzenie elektroniczne Opiekuna musi spełniać wymagania wskazane na stronie producenta
oprogramowania https://bcscctv.pl, oraz co najmniej niżej wskazane wymagania techniczne:
a) dostęp do Internetu;
b) zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Usługobiorcy przeglądarki internetowe takie jak:
Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji
7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia elektronicznego Usługobiorcy: 1024×768;
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi
JavaScript.
9. Opiekun obowiązany jest do korzystania z oprogramowania Platformy w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami.
10. Zabronione jest wprowadzenie przez Opiekuna do oprogramowania Platformy treści o charakterze
bezprawnym.
11. Opiekun zobowiązany jest do:
a) wprowadzania do oprogramowania Platformy danych zgodnych ze stanem faktycznym i
rzeczywistością;
b) korzystania z oprogramowania Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań uciążliwych dla innych użytkowników lub mogących skutkować
nieprawidłowym działaniem oprogramowania Platformy;
d) korzystania z oprogramowania Platformy w sposób zgody z prawem, dobrymi obyczajami.
12. Opiekun ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w skutek naruszenia
przez niego postanowień pkt 11 lit. a-d.
13. W przypadku, gdy Organ Prowadzący stwierdzi wprowadzenie do oprogramowania Platformy
treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z oprogramowania Platformy w sposób
naruszający postanowienia pkt 11 lit. a-d, upoważniona jest do zablokowania dalszego przesyłania
tych treści, jak również zablokowania dostępu do Platformy.
14. Opiekun zobowiązany jest do korzystania z systemu monitoringu wyłącznie na potrzeby
własnego użytku osobistego.
15. Zabronione jest rejestrowanie, powielanie, modyfikowane, pozyskiwanie oraz przetwarzanie
przez Opiekuna jakichkolwiek danych osobowych osób objętych monitoringiem,
przechwytywanie, przetwarzania i powielanie obrazów z systemu monitoringu, w jakimkolwiek
celu i z jakiegokolwiek powodu lub przyczyny.
16. W przypadku gdy Organ Prowadzący poweźmie przypuszczenie, iż Opiekun nie stosuje się do
zapisów zawartych w pkt 14 i 15 zablokuje na czas trwania Umowy możliwość korzystania z
platformy.
17. Organ Prowadzący informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez
Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
a) możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Opiekuna szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione
(wirusy);
b) niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej)
przekazywane drogą elektroniczną (spam);
c) podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub
nakłonienia do określonych działań (pishing);
d) zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
e) zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej (działanie
komputera w ramach tzw. botnet);
f) zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
g) korzystaniu z otwartych sieci Wi-Fi;
h) ataku ukierunkowanym i cyberprzestępczości innego rodzaju.
18. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zagrożeń, Opiekun
powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco
programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać
wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie
działań ryzykownych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez przeglądarki internetowe haseł
dostępu.
19. Organ Prowadzący oświadcza, że w związku z korzystaniem przez Opiekuna z oprogramowania
Platformy do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Opiekun wprowadzane są tzw.
pliki „Cookies”.
20. Pliki „Cookies” są to to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu elektronicznym
podczas, korzystania z stron w sieci Internet. Plik “cookie” zazwyczaj zawiera podstawowe
informacje na temat strony WWW, z której pochodzi. Pliki “cookies” można podzielić między
innymi na sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu
użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
“Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr
zawarty w pliku “cookie”. Opiekun ma możliwość ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych
plików “cookies”, jak również zarządzania ustawieniami właściwymi dla plików „Cookies” w
opcjach i ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
21. Dostęp do Platformy jest bezpłatny.
22. Niekorzystanie lub nieregularne korzystanie przez Opiekuna z oprogramowania Platformy, jak
również niekorzystanie z usług monitoringu , nie zwalnia z obowiązku zapłaty Czesnego w
jakiejkolwiek części.
23. Organ Prowadzący w każdym czasie może ograniczyć lub całkowicie wstrzymać możliwość
korzystania z usług Platformy, bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zakres i
wysokość zobowiązań finansowych Opiekuna wobec Organu prowadzącego.
VI. ZMIANA TREŚCI REGULAMINU
1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Opiekunowi uprzednie
zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Żłobka.
2. Informacja o zmianie Regulaminu publikowana jest przez Organ Prowadzący na stronie Żłobka oraz
poprzez skierowanie wiadomości e-mail do Opiekuna na wskazany przez niego w Umowie adres
poczty elektronicznej. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na
14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Ewentualna zmiana Regulaminu
następuje zawsze od początku miesiąca kalendarzowego.
3. Zmieniony Regulamin wiąże Opiekuna, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
oraz 3841 Kodeksu cywilnego, w szczególności Opiekun został prawidłowo powiadomiony o
zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
4. W przypadku gdy w terminie określonym w pkt. 3 Opiekun dokona wypowiedzenia Umowy z
powodu zmiany Regulaminu, nowy Regulamin wchodzi w życie zgodnie z ogłoszeniem, przy czym
Regulamin w zmienionej treści nie obowiązuję Opiekuna w okresie wypowiedzenia. W przypadku
gdy w okresie tym Opiekun dokona wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn albo bez wskazania
przyczyny, przyjmuje się, że Opiekun nie wyraził sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu w związku z
czym nowy Regulamin wchodzi w życie w dacie określonej w ogłoszeniu i znajduje zastosowanie w
stosunku do Opiekuna w okresie wypowiedzenia.
5. Niezależnie od treści niniejszego Regulaminu, Organ Prowadzący uprawniony jest do
wprowadzania warunków szczególnych wykonania Umowy poprzez ustalenia indywidualne
zawarte w Umowie albo w trybie odrębnych Regulaminów określających zasady promocji czy też
usług dodatkowych, których szczegółowe zasady i warunki określone zostały w ramach odrębnych
regulaminów.
VII. ZMIANA DANYCH
Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub
prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji Umowy. Strony w szczególności
zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu, adresu poczty
elektronicznej (e-mail), telefonu.
VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania
do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, wskazane
naruszenia nie zostały usunięte.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony umowy
związane ze świadczeniem usług, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
4. Usługobiorca ponosi wobec Organu Prowadzącego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
podania nieprawdziwych danych lub niezgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na
sposób wykonania Umowy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organ Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci
do Żłobka ani pozostawione przez Opiekuna w szatni.
2. Opiekun podpisując Umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Żłobka zobowiązuje się do
przestrzegania niniejszego Regulaminu a także do zapoznania się z wszelkimi dokumentami
opublikowanymi przez Organ Prowadzący na stronie https://torun.bayerek.pl/ oraz ich
przestrzegania.
Pracownicy Żłobka zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa
Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Regulamin placu zabaw Niepublicznego Żłobka "Bayerek" w Toruniu

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przy budynku, w którym znajduje się przedszkole, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 2 do lat 7.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką nauczycieli i personelu pomocniczego, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Zabrania się w szczególności:
– Przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
– Niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
– Stawania na ruchomych częściach urządzeń,
– Zaśmiecania terenu,
– Niszczenia zieleni,
– Jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
– Gry w piłkę nożną,
– Wprowadzania zwierząt.
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast zgłosić dyrektorowi przedszkola.
8. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczania terenu placu zabaw po odebraniu dziecka.

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci

Procedury obowiązujące w Niepublicznym Przedszkolu „Dobre Przedszkole” w Grudziądzu:
I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko
z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub środków zmieniających świadomość;
III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola;
IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku, lub będących
w konflikcie ;
V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek;
VI PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów ;
VII PROCEDURA– dotycząca organizowania wycieczek poza teren przedszkola ;
VIII PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Cel główny opracowania procedur:
Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Dobre Przedszkole” w Grudziądzu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką przedszkolną w naszej placówce.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka, nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur:
1. upowszechnienie i udostępnienie treści dokumentu do publicznej wiadomości nastąpi poprzez:
1. zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur na radzie pedagogicznej
2. zapoznanie wszystkich rodziców z obowiązującymi procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego oraz zebraniach w grupach wychowawczych.
3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;
4. zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń poprzez komunikator IPrzedszkola.

Dokonywanie zmian w procedurach
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Procedury wchodzą w życie z dniem 01.09.2018r.

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
2. Rodzice przyprowadzają dziecko do szatni, przebierają i przekazują dziecko pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur w holu przedszkola.
3. Pracownik przedszkola pełniący dyżur w holu przedszkola ,doprowadza dziecko do sali i oddaje pod opiekę nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
4. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu wejścia dziecka do sali.
5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
7. Nauczyciel( lub pielęgniarka zatrudniona w przedszkolu) ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel może odmawiać przyjęcia dziecka do grupy.
8. W godzinach 8.00-13.00 w przedszkolu odbywają się zajęcia edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9. Odbieranie dziecka z przedszkola następuje w odwrotnej kolejności do przyprowadzania.
10. Rodzic/opiekun prawny dziecka lub upoważnione przez nich osoby zgłaszają osobie pełniącej dyżur w holu przedszkolnym dane osobowe dziecka i grupę.
11. Pracownik przedszkola pełniący dyżur w holu odbiera dziecko z sali, informując o tym fakcie nauczyciela grupy i sprowadza dziecko do szatni przedszkolnej oddając dziecko pod opiekę rodzica/ opiekuna prawnego lub upoważnionej przez nich osoby. Od tej pory osoba odbierająca dziecko przejmuje nad nim opiekę.
12. Dziecko może zostać odebrane z przedszkola wyłącznie przez osoby pełnoletnie, trzeźwe, nie będące pod wpływem substancji zmieniających świadomość.
13. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów.
14. Pisemne upoważnienie z wykazem osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście w administracji przedszkola
w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną w danym roku szkolnym.
15. Wszelkie zmiany w wykazie osób upoważnionych rodzic/opiekun prawny dziecka dokonuje w formie pisemnej w biurze przedszkola.
16. Pracownik biura przedszkola jest zobowiązany niezwłocznie przekazać kopię pisemnego upoważnienia wychowawcom grup.
17. Pracownik przedszkola pełniący dyżur w holu przedszkola w godzinach porannych i popołudniowych, zobowiązany jest do posiadania pełnego wykazu osób upoważnionych do odbioru dzieci w celu ewentualnej identyfikacji i weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko.
18. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osobowych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości i wykazem osób upoważnionych.
19. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka, aż do wyjaśnienia sprawy.
20. W przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
21. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie pełnoletniej , niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
22. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie.
23. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków zmieniających świadomość.

II PROCEDURA dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub środków zmieniających świadomość;
1. Nauczyciel nie wydaje dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu lub pozostającej pod wpływem środków zmieniających świadomość i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. W następnej kolejności nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę Policji.
4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka, dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się ,dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola
1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
1. podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),
2. zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
1. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
2. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
3. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku, lub będących w konflikcie;
1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską ,a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek;
1. Nauczyciel:
1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
3. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.
4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
5. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.
W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący , prokuratora i kuratora oświaty.
2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.
4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

VI PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola;
1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
1. wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
2. przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego,
3. nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.
1. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
2. W przypadku wyjścia na spacer na terenie wokół przedszkola, nauczyciel :
1. zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
2. dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
3. stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.
1. W przypadku wyjścia na spacer poza teren przedszkola, nauczyciel:
1. zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 10 dzieci,
2. idzie zawsze od strony ulicy,
3. dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
4. stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

VII PROCEDURA – dotycząca organizacji wycieczek przedszkolnych:
1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
2. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania dzieci podczas wycieczki.
3. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
4. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki jest kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Opieka ich ma charakter ciągły.
5. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
1. zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,
2. sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
3. zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
4. powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
5. dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
6. zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,
7. czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników
8. w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełna odpowiedzialność za podjęte działania
9. bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych
10. nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.
1. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
1. znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
2. stale sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
3. dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
4. przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,
5. zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
6. przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,
7. zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce.

1. Dokumentacja wycieczki zawiera:
1. kartę wycieczki
2. listę uczestników
3. pisemna zgodę rodziców
4. regulamin zachowania dzieci podczas wycieczki
5. dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków
6. preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe po jej zakończeniu.
Załączniki: tabele – lista obecności uczestników, harmonogram wycieczki

VIII. PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
1. mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.
2. znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
3. umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego
4. w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Niepublicznego Przedszkola Dobre Przedszkole

Podstawa prawna:
1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
2. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz.296 ze zm.)
3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 (Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2572 )
5. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz.674 ze zm.)
6. Rozporządzenie MEN i S w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 6 poz. 69)
7. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2002r.
Nr 10, poz.96.z 2003r. Nr 146, z 2004r. Nr 66,poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222)
8. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 90 ze zm.)
9. Statut Niepublicznego Przedszkola Dobre Przedszkole w Grudziądzu